Yksityishenkilön velkajärjestely - Mitä se käytännössä tarkoittaa?

Mitä yksityishenkilön velkajärjestely tarkoittaa? Lue alhaalta. Voit myös halutessasi kilpailuttaa lainaa velkojen yhdistämiseen ilman velkajärjestelyä.

Suomi

Esimerkkilaskelma: Luoton ollessa 10.000 € ja takaisinmaksuajan 5 vuotta on kuukausierä 232,5 €. Kuukausierä sisältää 5 € kuukausittaisen laskutuslisän ja 90 € avausmaksun (fees). Lainan kokonaiskustannus on tällöin 13 951 €. Nimelliskorko on 12,60 % ja todellinen vuosikorko 14,9 % (ARP interest rate). Luotonmyöntäjät tekevät lainatarjouksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava nimelliskorko voi vaihdella 4,19 % - 20 % välillä. Laina-aika vaihtelee 1-20 vuoden välillä. Lainasummat 2000 € - 60.000 €, tarjottu lainasumma voi olla pienempi tai suurempi kuin haettu lainasumma.

Yhteistyökumppanit

Yksityishenkilön velkajärjestely

Yksityishenkilön velkajärjestely on menettely, joka auttaa maksukyvyttömiä henkilöitä selviytymään veloistaan ja saamaan taloutensa hallintaan. Velkajärjestelyssä yksityishenkilölle laaditaan maksuohjelma, jossa hän maksaa velkojaan kolmen tai viiden vuoden ajan. Maksuohjelma perustuu velallisen maksukykyyn ja se laaditaan talous- ja velkaneuvojan toimesta.

Velkajärjestelyä voidaan harkita, kun muut keinot velkojen järjestämiseksi eivät ole mahdollisia tai riittäviä. Se edellyttää, että velallisen pääasiallinen toimipaikka on Suomessa ja mahdollisuus järjestellä velkoja muutoin kuin velkajärjestelyn avulla on tutkittu. Velkajärjestelyn tarkoituksena on antaa velalliselle mahdollisuus päästä säännölliseen maksuohjelmaan ja hänelle jää riittävästi varoja kohtuullisiin elinkustannuksiin, kuten asumiseen ja terveydenhuoltoon.

Velkajärjestelyn prosessi alkaa talous- ja velkaneuvonnan puolesta. He tarkastelevat velallisen taloudellisen tilanteen ja laativat maksuohjelman, joka myöhemmin vahvistetaan tuomioistuimessa. Näin velallinen saa selkeän suunnitelman velkojensa maksamiseksi ja mahdollisuuden aloittaa uuden elämän ilman velkataakkaa.

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä

Yksityishenkilön velkajärjestely perustuu Suomen lainsäädäntöön, erityisesti laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 57/1993. Tämän lain tarkoituksena on auttaa maksukyvyttömiksi joutuneita yksityishenkilöitä järjestelemään velkojaan ja löytämään taloudellisen tasapainon. Tuomioistuin voi määrätä velkajärjestelyä koskevista toimenpiteistä ja vahvistaa velalliselle hänen maksukykyään vastaavan maksuohjelman.

Velkajärjestelyn ehdot

Jotta yksityishenkilö voi saada velkajärjestelyn, hänen tulee täyttää tietyt laissa määritellyt ehdot. Käräjäoikeus tutkii velkajärjestelyhakemuksen perusteella, ovatko edellytykset kohdallaan. Tässä on yleiskuva velkajärjestelyn ehdot ja edellytykset:

  • Velallisella on säännölliset tulot tai muu rahoituslähteen varmistus maksuohjelman noudattamiseksi.
  • Velkaongelmat ovat syntyneet pääasiassa objektiivisista syistä (esim. sairaus, työttömyys), eikä omasta häikäilemättömästä tai huolimattomasta toiminnasta.
  • Velallisen on osoitettava, että hän kykenee vähintään kolmen tai viiden vuoden ajan noudattamaan maksuohjelmaa.
  • Vakavasti rikkoneen velallisen saamaan velkajärjestelyä voidaan evätä (esim. aiempi maksuhäiriömerkintä, laissa määriteltyjä vähennyksiä suurempi omaisuus tai maksukyvyn olennainen muuttaminen).

Yksityishenkilön velkajärjestely voi sisältää niin sanotun nollaohjelman, joka on mahdollista saada erityisesti pienituloisille ihmisille. Nollaohjelmassa velallisen ei tarvitse maksaa velkojaan lainkaan, kunhan hän noudattaa muita velkajärjestelyn ehtoja.

On tärkeää huomata, että velkajärjestelyprosessi voi olla pitkä ja monimutkainen, joten ammattilaisen apu, kuten talous- ja velkaneuvoja, on suositeltavaa.

Velkajärjestelyn prosessi

Yksityishenkilön velkajärjestely on tarkoitettu henkilölle, jolla velkojen määrä on maksukykyyn nähden liian suuri tai maksukyky on heikentynyt esimerkiksi sairauden tai työttömyyden vuoksi. Velkajärjestelyprosessi alkaa hakemuksen tekemisellä. Hakeminen tapahtuu siten, että ensin sinun tulee kääntyä talous- ja velkaneuvojan puoleen, jonka avulla laadit hakemuksen käräjäoikeudelle.

Hakemuksessa tulee osoittaa, että olet muutoin kuin tilapäisesti kyvytön maksamaan velkojasi. Hakemuksessa tulee esittää tietoja muun muassa tuloistasi, menoistasi, veloistasi ja varallisuudestasi.

Käsittely ja päätöksenteko

Kun hakemus on jätetty käräjäoikeuteen, se käsitellään siellä. Käsittelyyn kuuluu muun muassa selvitys sinun maksukyvystäsi sekä saatavien ja velkojen määrästä. Käsittelyn aikana oikeus voi pyytää lisäselvityksiä hakijalta ja velkojilta.

Päätöksenteossa otetaan huomioon velkajärjestelyn edellytykset ja esteet. Jos kaikki edellytykset täyttyvät, käräjäoikeus voi myöntää sinulle velkajärjestelyn, ja talous- ja velkaneuvoja laatii sinulle maksuohjelman. Maksuohjelma on yleensä kolmen tai viiden vuoden mittainen ja määrittää kuinka paljon sinun tulee maksaa velkojasi kuukausittain.

Nollaohjelma: Pienituloisen hakijan on mahdollista saada niin sanottu nollaohjelma, mikä tarkoittaa, että velkajärjestelyssä huomioidaan hyvin pienet kuukausittaiset maksut, tai niitä ei määrätä lainkaan.

Yrittäjät voivat myös hakea yksityishenkilön velkajärjestelyä yritystoiminnan velkoihin ja/tai yksityistalouden velkoihin. Yhtiömuotoiset yritykset (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö) eivät kuitenkaan voi saada yrityksen velkoihin yksityishenkilön velkajärjestelyä.

Yksityishenkilön velkajärjestely on keino parantaa maksuvaikeuksiin joutuneen henkilön taloudellista tilannetta ja helpottaa hänen pääsyä takaisin yhteiskuntaan sekä työmarkkinoille.

Maksuvaran laskeminen velkajärjestelyssä

Yksityishenkilön velkajärjestelyssä maksuvara on tärkeä käsite, joka kertoo, kuinka paljon henkilöllä on varaa maksaa velkojaan kuukausittain. Maksuvaran laskeminen ottaa huomioon sekä nettotulot että velkajärjestelyssä hyväksyttävät menot. Tarkastellaan tarkemmin, miten maksuvara lasketaan ja millaisia työkaluja siihen on.

Velkajärjestely laskuri

Erilaiset velkajärjestelyn laskurit auttavat henkilöä arvioimaan maksuvaransa velkajärjestelyssä. Yksi tällainen laskuri on Takuusäätiön tarjoama maksuvara- ja järjestelylainalaskuri. Laskuri auttaa arvioimaan kuukausittaista velanmaksukykyä ja sitä voidaan käyttää apuna, kun laaditaan veloille maksuohjelmaa.

Laskureita käyttämällä saat selkeän käsityksen siitä, millainen maksuohjelma sinulle voisi olla realistinen. On kuitenkin tärkeää muistaa, että laskurin antamat tulokset ovat vain suuntaa-antavia. Lopulliset luvut ja maksuohjelma määritellään velkajärjestelyneuvotteluissa.

Velkajärjestelyn maksuvara laskuri

Yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuvara laskuri ottaa huomioon erilaisia tekijöitä, kuten tulosi, menosi ja mahdolliset olemassa olevat velat. Käytännössä saat laskemalla yhteen nettotulosi ja velkajärjestelyssä hyväksyttävät menot sekä vähentämällä näistä menot tämän hetkisiltä veloiltasi.

Yleinen kaava maksuvaran laskemiseen on seuraava:

Maksuvara = nettotulot – velkajärjestelyssä hyväksyttävät menot – (velkojen lyhentäminen + korot ja kulut)

On myös tärkeää huomioida suojaosuus. Suojaosuus tarkoittaa sitä määrää, joka jätetään henkilölle ja hänen perheelleen velkojen maksamisen jälkeen. Suojaosuuden määrä voi vaihdella riippuen henkilön ja perheen tilanteesta.

Tarkasta laskurin antamia tuloksia skeptisesti ja varmista, että niiden avulla on mahdollista laadukkaasti laatia maksuohjelma. Muista puhua tilanteestasi asiantuntijan kanssa ja keskustella mahdollisista vaihtoehdoista tarkemmin ennen kuin teet lopullisia päätöksiä.

Eläkeläisen velkajärjestely

Eläkeläisenäkin voit hakea velkajärjestelyä, mikäli velkojen määrä on suhteessa maksukykyysi liian suuri tai se on heikentynyt esimerkiksi sairauden tai elämäntilanteen muutosten vuoksi. Talous- ja velkaneuvoja auttaa sinua arvioimaan tilanteesi ja antaa lisätietoja velkajärjestelystä.

Nollaohjelma velkajärjestelyssä

Nollaohjelma on mahdollinen pienituloisille henkilöille, jotka eivät pysty maksamaan velkojaan ollenkaan. Tällöin talous- ja velkaneuvoja laatinut sinulle maksuohjelman, jossa velkojen määrä pysyy samana koko velkajärjestelyn ajan, eikä sinulta peritä maksuja velkojen lyhentämiseen. Tämä ohjelma voi kestää joko kolme tai viisi vuotta.

Ulosotto velkajärjestelyssä

Velkajärjestelyn aikana ulosottoon siirtyneet velat sisältyvät yleensä velkajärjestelyyn, ja ulosotto päättyy. Näin ollen, ulosotto ei estä velkajärjestelyä. Kuitenkin, jos velkajärjestelyä ei hyväksytä, ulosotto jatkuu normaalisti. Velkajärjestelyn aikana:

  • Ulosottoperusteiset velat otetaan huomioon velkajärjestelyssä
  • Ulosotto keskeytyy automaattisesti velkajärjestelyn ajaksi

Muista, että yksityishenkilön velkajärjestelyä haetaan käräjäoikeudesta ja talous- ja velkaneuvoja avustaa hakemisessa.

Velkajärjestelyn päättäminen

Velkajärjestely päättyy, kun olet suorittanut maksuohjelman mukaiset maksut. Maksuohjelma kestää yleensä kolme tai viisi vuotta ja sen aikana sinun tulee maksaa velkoja maksuvarasi mukaisella summalla kuukausittain. Muista, että talous- ja velkaneuvoja laskee maksuohjelman ja auttaa sinua velkajärjestelyn hakemisessa.

Velkajärjestelyn vaikutus luottotietoihin

On tärkeää ymmärtää, miten velkajärjestelyn päättyminen vaikuttaa luottotietoihisi. Velkajärjestely merkitään luottotietorekisteriin, mikä tarkoittaa, että luottotietosi voivat heiketä järjestelyn aikana. Merkintä säilyy yleensä luottotiedoissa 2-3 vuotta velkajärjestelyn päättymisen jälkeen.

Kuitenkin, kun velkajärjestely onnistuneesti päättyy ja kaikki velat on maksettu, merkintä poistuu luottotietorekisteristä ja voit alkaa rakentamaan luottokelpoisuuttasi uudelleen. Tänä aikana on tärkeää olla tietoinen luottotietosi tilasta ja kohentaa sitä mahdollisuuksien mukaan.

Muista, että talous- ja velkaneuvoja on tukenasi koko prosessin ajan ja auttaa sinua sopeutumaan elämään velkajärjestelyn jälkeen.